رمز 12هم


+ آرمان وعقیده

آرمان من چیست؟

به عنوان یک جوان ایرانی

به چه آرمان واندیشه وعقیده ای باید پایبند باشم؟

به دین،مذهب وفرهنگ

اسلامی وایرانی

یا به ملیت ،زبان ونژاد ...

ویا  به همه آنها؟

آیا می توان بااعتقاد به همه این موارد

وبه همه همزمان می توان پایبند بود؟

آیا می توان بین همه اینها جمع کرد؟

نظر بدهید!

لطفا!

نویسنده : ابراهیمی ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
comment نظرات () لینک

+ رمز 12 هم1

 

12

١٢عدد جالبیست!

 

یک نشانه است !

از آخرین ساعت!

آخرین فصل!

آخرین امام!

یک رمز است!

رمزی زیبا!

با١٢می توان خیلی چیزها را شمرد،

دسته بندی کرد!البته نه این دسته بندیهای کذایی،

 که هر کسی با معیار وخط کش خودش با فکر واندیشه ومحاسبات اش همه چیز وهمه کس را خط کشی می کند!

مثل بعضی بچه ها که دوست دارند هر چیزی رابه دلخواه وسلیقه خودشان، خصوصا اگر مال دیگران باشد،

وحضور هم نداشته باشد!

مخصوصا اگربراق ،زیبا وخوش رنگ باشدمثل :ماشین ،درودیواررنگ شده...خط خطی کنند

واگر هم قابل خط خطی کردن  نباشد،

با حکاکی وقلم زنی (البته منظورمان نوع هنری اش نیست!) به جان اش می افتد.

اوج هنر نمایی وشاهکار این طور بچه ها زمانیست که چیز با ارزشی نظیر میراث فرهنگی وآثار باستانی به تورشان بخورد!

امابعضی کودکان  جامعه ما که ادای بزرگترها را هم در می آورند به دلیل محضورات سنی  وبه اقتضای طبیعت کودکانه اشان دوست دارند در باره هر چیزی اظهار نظر کنند ازقیمت ماست وگوجه وخیار گرفته تا سیاست واقتصاد وفرهنگ ووو... .

اما از همه بدتر زمانیست که،

 بعضی از همین افراد که حتی در حوزه تخصص خود هم صاحب نظر نبوده ونیست اند ،

 بلکه دری به تخته خورده وبه لطف گردش ماه وخورشید وفلک مدرکی وپستی به کف آورده اند،درباره حساسترین وعمیقترین مبانی دینی از اصول دینی چون:

خدا، وحی ، رسالت ونبوت گرفته ،

تا حجاب ، روزه ، نماز ، امامت و مهدویت

داد سخن می دهند،

 ویا گاهی با ادعاها و تفسیر به رای های روشنفکر مابانه که می کنند،

که هیچ اندیشمند حوزوی و محققی به خود جرأت وجسارت اظهار آن را نمی دهد،

خواسته یا ناخواسته ،

تیشه به ریشه دین می زنند،

امثال  سروش...وجدیدا رحیم مشائی اسلام شناس منظورم هست.

الغرض می خواستم عرض کنم ،

بهتر نیست عقلای کشور این قانون نانوشته که :کارهر کس نیست خرمن کوفتن را ،

به عنوان ماده درسی مدارس ودانشگاهها درچند واحد درسی تدریس کنند ،

تا هر تازه از راه رسیده ای ادای اسلام شناسان را در نیاورد!

اما١٢یک رمز جاودانه است،

 یک عهد ومیثاق همیشگی تا همیشه تاریخ بماند ،

که خداوند هر زمانی که کار دین به دست نااهلان افتاده است چنانچه در صدر اسلام چنین شد،

یک رمز از رموزاعداد ١٢گانه ومقدس خویش می گشاید تاگره از کار دین بلکه گره از عقل واندیشه و زندگی بشربگشاید،

گره کوری که بشر امروزی به دست خویش وکور کورانه به تار وپود زندگی مادی اش وارد کرده است

که جز به دست پاک١٢هم از این ذوات مقدسه ممکن نخواهد شد.

به امید آن روز!

 

 

 

 

 

نویسنده : پرشین بلاگ ; ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
comment نظرات () لینک